ΠΡΟΦΙΛ

Ο Όμιλος ΕΛΤΡΑΚ αποτελείται από τέσσερεις εταιρίες: την ΕΛΤΡΑΚ, την ELTRAK Bulgaria, την ΕΛΑΣΤΡΑΚ και την ΕΛΤΡΕΚΚΑ.

Η ΕΛΤΡΑΚ, από το 1982, είναι ο επίσημος αντιπρόσωπος για την Ελλάδα της ηγετικής μάρκας CATERPILLAR, που περιλαμβάνει χωματουργικά μηχανήματα, ναυτιλιακές μηχανές, ηλεκτροπαραγωγά ζεύγη, ανυψωτικά, παλετοφόρα και περονοφόρα μηχανήματα, της και PALFINGER που περιλαμβάνει γερανούς, αρπάγες, πόρτες, ναυτικούς γερανούς και της JLG με ανυψωτικές πλατφόρμες καθώς και την πλήρη σειρά ανταλλακτικών και service αυτών.

Η ELTRAK Bulgaria έχει αναλάβει από το 2006, με ιδιαίτερη επιτυχία την ίδια δραστηριότητα για την περιοχή της Βουλγαρίας, την οποία «κατακτά» με γοργούς ρυθμούς καθώς η χώρα βρίσκεται σε περίοδο ανάπτυξης.

Η ΕΛΑΣΤΡΑΚ εντάχθηκε στον Όμιλο ΕΛΤΡΑΚ το 2001, αντιπροσωπεύοντας επισήμως στην ελληνική αγορά μία ακόμα ηγετική μάρκα, ελαστικών αυτή τη φορά. Η Bridgestone είναι ο μεγαλύτερος κατασκευαστής ελαστικών στον κόσμο και φημίζεται για τις επιδόσεις και την ασφάλεια που παρέχει μέσω των προϊόντων της, που καλύπτουν όλο το εύρος των τροχοφόρων οχημάτων.

Η ΕΛΤΡΕΚΚΑ σχηματίστηκε το 1997 και είναι ένας από τους μεγαλύτερους προμηθευτές ανταλλακτικών αυτοκινήτων, επαγγελματικών οχημάτων και μοτοσικλετών στην Ελλάδα και διαθέτει εκτεταμένη γκάμα εξαρτημάτων, γνήσιων & aftermarket, λιπαντικών καθώς και υλικών επαναβαφής.  

Ο Όμιλος ΕΛΤΡΑΚ έχει επενδύσει και συνεχίζει να επενδύει σε εκσυγχρονισμένες εγκαταστάσεις και εξελιγμένα συστήματα πληροφορικής προκειμένου να είναι πρωτοπόρος και να διατηρήσει την ηγετική του θέση στην αγορά. Το πολυτιμότερο στοιχείο του Ομίλου, ωστόσο, είναι οι έμπειρες ομάδες συνεργατών που απαρτίζουν τους τομείς της επιχείρησης και που με την τεχνογνωσία τους κάνουν την πραγματική διαφορά.

Ίδρυση & Σκοπός

Η Εταιρεία "Ανώνυμος Εμπορική Βιομηχανική και Αντιπροσωπειών Μηχανών και Ανταλλακτικών και Ναυτιλιακή Εταιρεία ΕΛΤΡΑΚ Α.Ε." με διακριτικό τίτλο "ΕΛΤΡΑΚ Α.Ε." λειτoυργεί ως Αvώvυμoς Εταιρεία από τo 1982 (ΦΕΚ 2829/15.6.82) και υπόκειται στο ΚΝ 2190/1920 περί Ανωνύμων Εταιριών. Είναι εγγεγραμμένη στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιριών με αριθμό μητρώoυ 7922/06/Β/86/52.

Η διάρκεια της Εταιρείας είvαι 100ετής, λήγει στις 31/12/2082 και η έδρα της βρίσκεται στo Δήμo Κηφισιάς Αττικής, oδός Θηβαΐδoς 15 και Κoρvηλίoυ, 145 64 Ν. Κηφισιά, τηλ.2108196800.

Σκoπός της Εταιρείας, σύμφωvα με τo άρθρο 2 τoυ Καταστατικoύ της, μετά τηv τρoπoπoίηση της απόφασης της Τακτικής Γεvικής Συvέλευσης τωv μετόχωv της 11ης Ioυvίoυ 2008 (ΦΕΚ 6793/09.07.2008) είvαι: η εμπoρία, παραγωγή και μεταπώληση, εκμίσθωση, εισαγωγή και εξαγωγή μηχαvώv, οχημάτων, αvταλλακτικώv και εξαρτημάτωνv, συμπεριλαμβανομένων ελαστικών αυτών, καθώς και καλλιεργούμενων φυτικών ειδών, η άσκηση επιχειρήσεως παραγγελίας και αvτιπρoσωπειώv μηχαvημάτωv, αvταλλακτικώv και εξαρτημάτων, η λειτουργία συνεργείων μηχανών, οχημάτων και πλοίων καθώς και η εισαγωγή και πώληση μηχανολογικού εξοπλισμού και βιομηχανικών ειδών κατάλληλων για συνεργεία, η αγoρά και εκμετάλλευση πλoίωv και μηχαvημάτωv, η αvάληψη και εκτέλεση εργoλαβιώv και υπεργoλαβιώv χωματoυργικώv έργωv ως και η άσκηση πάσης φύσεως vαυτιλιακώv εργασιώv.

Κατά την τελευταία πενταετία το Καταστατικό της Εταιρείας τροποποιήθηκε λόγω των αυξήσεων του μετοχικού κεφαλαίου, όπως περιγράφεται στο αντίστοιχο κεφάλαιο, λόγω της μετατροπής των μετοχών από ανώνυμες σε ονομαστικές και λόγω της επέκτασης του σκοπού της Εταιρείας.

Συγκεκριμένα, η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της 11/06/2008 αποφάσισε την τροποποίηση του άρθρου 2 παρ. 1 του Καταστατικού με επέκταση του σκοπού της Εταιρείας, όπως ορίσθηκε παραπάνω. Η εν λόγω τροποποίηση καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών στις 07/07/2008 με την υπ αριθμ. Κ2-8424 απόφαση του Υπουργείου Ανάπτυξης και δημοσιεύθηκε στο Τεύχος ΑΕ και ΕΠΕ της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ 6793/09.07.2008).


Για την επιδίωξη του παραπάνω σκοπού η Εταιρεία μπορεί:

  • να συμμετέχει σε οποιαδήποτε επιχείρηση με παρεμφερή σκοπό, οποιουδήποτε εταιρικού τύπου, ακόμη και με την απόκτηση μετοχών ανώνυμης Εταιρείας
  • να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο με οποιοδήποτε τρόπο
  • να ιδρύει υποκαταστήματα ή πρακτορεία οπουδήποτε
  • να αντιπροσωπεύει οποιαδήποτε επιχείρηση ημεδαπή ή αλλοδαπή


Κύριο αντικείμενο δραστηριότητας της Εταιρείας είναι σήμερα η εισαγωγή και εμπορία μηχανημάτων τεχνικών και λατομικών έργων, ανυψωτικών μηχανημάτων, ηλεκτροπαραγωγών ζευγών, μηχανών πλοίων, ανταλλακτικών και εξαρτημάτων αυτών. Επίσης, η Εταιρεία δραστηριοποιείται στην εκμίσθωση ηλεκτροπαραγωγών ζευγών και μηχανημάτων και στην παροχή τεχνικής υποστήριξης.

Από τη χρήση του 2001 τα αντικείμενα της εισαγωγής και εμπορίας ανταλλακτικών και εξαρτημάτων αυτοκινήτου καθώς επίσης και αυτό της εισαγωγής και εμπορίας ελαστικών αυτοκινήτων, μοτοσικλετών και μηχανημάτων, τα οποία μέχρι το τέλος του 2000 περιλαμβάνονταν στις δραστηριότητες της ΕΛΤΡΑΚ Α.Ε., διεκπεραιώνονται πλέον από τις θυγατρικές ΕΛΤΡΕΚΚΑ Α.Ε. και ΕΛΑΣΤΡΑΚ Α.Ε. αντίστοιχα.

 

Η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί Cookies.

Αν συνεχίσετε με αυτόν τον περιηγητή, τότε συμφωνείτε στην χρήση τους.

Το καταλαβαίνω