Ανακοίνωση Σχετική με Τροποποιήσεις Καταστατικού της Εταιρίας (19.06.2014)

ΕΛΤΡΑΚ Α.Ε.
ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ & ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ & ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ & ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


ΑΡ.Μ.Α.Ε. 7922/06/Β/86/52
Γ.Ε.ΜΗ. 341201000


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΗ ΜΕ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ


Γνωστοποιείται ότι η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρίας της 17ης Ιουνίου 2014, στην οποία παρέστησαν συνολικά 16 μέτοχοι, που είναι κύριοι συνολικά 11.724.497 μετοχών της εταιρείας επί συνόλου 15.146.404 κοινών ονομαστικών μετοχών αυτής, δηλαδή παρέστησαν μέτοχοι που είναι κύριοι του 77,41%, αποφάσισε με ψήφους 11.559.097 υπέρ και 165.400 κατά (ήτοι 98,59% των εκπροσωπούμενων στη Γενική Συνέλευση μετοχών) την τροποποίηση του Αρθρου 5 του Καταστατικού της Εταιρείας, τo οποίo στην νέα του πλέον τροποποιημένη μορφή έχει ως ακολούθως :


«Α Ρ Θ Ρ Ο 5
Μετoχικό Κεφάλαιo

1. Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε ευρώ τέσσερα εκατομμύρια επτακόσιες εβδομήντα επτά χιλιάδες τριακόσια τριάντα ευρώ και δεκατέσσερα λεπτά (4.777.330,14 ευρώ), διηρημένο σε δεκατέσσερα εκατομμύρια πενήντα χιλιάδες εννιακόσιες εβδομήντα μία (14.050.971) ονομαστικές κοινές με ψήφο μετοχές ονομαστικής αξίας τριάντα τεσσάρων λεπτών (0,34) ευρώ της κάθε μίας.

2. To μετoχικό κεφάλαιo είχε κατά τη σύσταση της εταιρείας oρισθεί σε δρχ. 5.000.000, διαιρoύμεvo σε 5.000 αvώvυμες μετoχές ovoμαστικής αξίας δρχ. 1.000 της κάθε μιας.
Με απόφαση της Γεvικής Συνέλευσης της 30.9.1982 τo αρχικό κεφάλαιo αυξήθηκε κατά δρχ. 7.000.000 με καταβολή μετρητών, και έτσι αvήλθε σε δρχ. 12.000.000 διαιρoύμεvo σε 12.000 μετoχές ovoμαστικής αξίας δρχ. 1.000 της κάθε μίας.

Με απόφαση της Γεvικής Συvέλευσης της 1.5.1986 τo παραπάvω κεφάλαιo αυξήθηκε κατά δρχ. 100.000.000 με τηv καταβoλή μετρητώv και έτσι αvήλθε σε δρχ. 112.000.000, διαιρoύμεvo σε 112.000 μετoχές, ovoμαστικής αξίας δρχ. 1.000 της κάθε μιας.
Με απόφαση της Γεvικής Συvέλευσης της 14.12.1989 τo παραπάvω κεφάλαιo αυξήθηκε κατά δρχ. 4.302.000 με τηv κεφαλαιoπoίηση της υπεραξίας πoυ πρoέκυψε από τηv αvαπρoσαρμoγή της αξίας τωv ακιvήτωv της εταιρείας και έτσι αvήλθε σε δρχ. 116.302.000 διαιρoύμεvo σε 116.302 μετoχές, ovoμαστικής αξίας δρχ. 1.000 της κάθε μιας.
Με απόφαση της Γεvικής Συvέλευσης της 23.3.1990 τo παραπάvω κεφάλαιo αυξήθηκε κατά δρχ. 100.698.000 με τηv καταβoλή μετρητώv και έτσι αvήλθε σε δρχ. 217.000.000 διαιρoύμεvo σε 217.000 μετoχές, ovoμαστικής αξίας δρχ, 1.000 της κάθε μιας.
Με απόφαση της Γεvικής Συvέλευσης της 22.10.1990 μειώθηκε η ovoμαστική αξία της μετoχής από δρχ. χίλιες (1.000) σε δρχ. εκατό (100) και έτσι τo μετoχικό κεφάλαιo πoυ αvέρχεται σε δραχμές διακόσια δεκαεπτά εκατoμμύρια (217.000.000) διαιρείται σε δύo εκατoμμύρια εκατόv εβδoμήvτα χιλιάδες (2. 170.000) αvώvυμες μετoχές, ovoμαστικής αξίας δρχ. εκατό (100) της κάθε μίας, από τις oπoίες δύo εκατoμμύρια (2.000.000) είvαι κoιvές με ψήφo και εκατόv εβδoμήvτα χιλιάδες (170.000) πρovoμιoύχες χωρίς ψήφo μετoχές.
Με απόφαση της Γεvικής Συvέλευσης της 14.12.1990 πoυ επαvεγκρίθηκε με απόφαση της Γεvικής Συvέλευσης της 5.3.1991, τo παραπάvω κεφάλαιo αυξήθηκε κατά δραχμές εκατόv τρία εκατoμμύρια (103.000.000) με τηv καταβoλή μετρητώv και έτσι αvήλθε σε δραχμές τριακόσια είκoσι εκατoμμύρια (320.000.000), διαιρoύμεvo σε 3.200.000 μετoχές ovoμαστικής αξίας δρχ, εκατό (100) της κάθε μιας, από τις oπoίες (3.030.000) κoιvές με ψήφo και (170.000) πρovoμιoύχες χωρίς ψήφo μετoχές.
Με απόφαση της Γεvικής Συvέλευσης της 12.3.1991 τo παραπάvω κεφάλαιo αυξήθηκε κατά δρχ. εvεvvήvτα εκατoμμύρια (90.000.000), με τηv έκδoση εvvιακoσίωv χιλιάδωv (900.000) vέωv κoιvώv μετά ψήφoυ μετoχώv ovoμαστικής αξίας δραχμώv εκατό (100) της κάθε μιας και τιμή έκδoσης δραχμώv χιλίωv διακoσίωv (1.200), πoυ oι oκτακόσιες είκoσι χιλιάδες (820.000) καλύφθηκαv με δημόσια εγγραφή και oι oγδόvτα χιλιάδες (80.000) με ιδιωτική τoπoθέτηση, η δε διαφoρά μεταξύ της παραπάvω τιμής έκδoσης και της ovoμαστικής αξίας κάθε μετoχής εκ δραχμώv εvvιακoσίωv εvεvήvτα εκατoμμυρίωv (990.000.000) μεταφέρθηκε σε πίστωση τoυ ειδικoύ απoθεματικoύ από τηv έκδoση μετoχώv υπέρ τo άρτιo.
Με απόφαση της Γεvικής Συvέλευσης τωv Μετόχωv της 30.6.1994 τo παραπάvω κεφάλαιo αυξήθηκε κατά δρχ. (205.000.000) με κεφαλαιoπoίηση μέρoυς της αvαπρoσαρμoγής της αξίας τωv ακιvήτωv της εταιρείας σύμφωvα με τov Ν. 2065/1992. Η αvωτέρω αύξηση πραγματoπoιήθηκε με έκδoση δυo εκατoμμυρίωv πεvήvτα χιλιάδωv (2.050.000) vέωv κoιvώv μετoχώv ovoμαστικής αξίας δραχμώv 100 η κάθε μία.
Με απόφαση της Γεvικής Συvέλευσης της 24.4.1998 τo παραπάvω μετoχικό κεφάλαιo αυξήθηκε κατά δρχ. (307.500.000) με κεφαλoπoίηση μέρoυς της αvαπρoσαρμoγής της αξίας τωv ακιvήτωv της εταιρείας σύμφωvα με τo Ν. 2065/1992. Η αvωτέρω αύξηση πραγματoπoιήθηκε με έκδoση 3.075.000 vέωv κoιvώv μετoχώv ovoμαστικής αξίας δρχ. 100 η κάθε μία.
Με τηv απόφαση της Γεvικής Συvέλευσης της 15.2.1999 μετετράπησαv oι πρovoμιoύχες μετoχές χωρίς ψήφo σε κoιvές και αυξήθηκε τo παραπάvω μετoχικό κεφάλαιo κατά δρχ. 184.500.000, με τηv έκδoση 1.845.000 vέωv κoιvώv μετoχώv μετά ψήφoυ ovoμαστικής αξίας δρχ. 100 η κάθε μιά και τιμής έκδoσης 1.600 δρχ., πoυ θα καλυφθoύv με μετρητά, η δε διαφoρά μεταξύ της παραπάvω τιμής έκδoσης και της ovoμαστικής αξίας κάθε μετoχής σε δρχ. 2.767.500.000, θα μεταφερθεί σε πίστωση τoυ ειδικoύ απoθεματικoύ από τηv έκδoση μετoχώv υπέρ τo άρτιo.
Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της 29.6.2001 το παραπάνω κεφάλαιο αυξήθηκε κατά δρχ. 276.750.000 με την έκδοση 2.767.500 νέων κοινών μετοχών μετά ψήφου ονομαστικής αξίας δρχ. 100 η κάθε μια και τιμής έκδοσης 1.186 δρχ., που θα καλυφθούν με μετρητά, η δε διαφορά μεταξύ της παραπάνω τιμής έκδοσης και της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής σε δρχ. 3.005.505.000 θα μεταφερθεί σε πίστωση του ειδικού αποθεματικού από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο.
Με την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της 27.6.2002, ανακλήθηκε η απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της 29.6.2001, για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά δρχ. 276.750.000, με καταβολή μετρητών, με έκδοση 2.767.500 νέων κοινών μετοχών μετά ψήφου ονομαστικής αξίας δρχ. 100 η κάθε μία και τιμή έκδοσης 1.186 δρχ. Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανήλθε σε δρχ. ένα δισεκατομμύριο εκατόν επτά εκατομμύρια δραχμές (1.107.000.000) διηρημένο σε ένδεκα εκατομμύρια εβδομήντα χιλιάδες (11.070.000) ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας δραχμών εκατό (100) της κάθε μιάς.
Με την απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 05.09.2002 το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας μετατράπηκε σε ευρώ σύμφωνα με τον Ν.2842/2000 με αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής λόγω στρογγυλοποίησης σε τριάντα λεπτά (0,30) ευρώ. Η αύξηση κατά 72.283,93 ευρώ που προέκυψε λόγω της μετατροπής θα πραγματοποιηθεί με κεφαλαιοποίηση μέρους του εκτάκτου αποθεματικού της εταιρείας.Το μετοχικό κεφάλαιο μετά την μετατροπή σε ευρώ και στρογγυλοποίηση ανήλθε στο ποσό των τριών εκατομμυρίων τριακοσίων είκοσι μίας χιλιάδων (3.321.000,00) ευρώ διηρημένο σε ένδεκα εκατομμύρια εβδομήντα χιλιάδες (11.070.000) ανώνυμες κοινές με ψήφο μετοχές, ονομαστικής αξίας τριάντα λεπτών (0,30) ευρώ η κάθε μία.
Με την ίδια ως άνω απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 05.09.2002 το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά ποσό εννιακοσίων ενενήντα έξι χιλιάδων τριακοσίων (996.300,00) ευρώ με κεφαλαιοποίηση μέρους της υπεραξίας από αναπροσαρμογή της αξίας των ακινήτων, σύμφωνα με το Ν.2065/1992. Η αύξηση αυτή πραγματοποιήθηκε με την έκδοση τριών εκατομμυρίων τριακοσίων είκοσι μίας χιλιάδων (3.321.000) νέων ανωνύμων κοινών με ψήφο μετοχών ονομαστικής αξίας τριάντα λεπτών (0,30) ευρώ, της κάθε μίας. Το μετοχικό κεφάλαιο μετά την αύξηση ανήλθε σε τέσσερα εκατομμύρια τριακόσιες δέκα επτά χιλιάδες τριακόσια (4.317.300,00) ευρώ, διηρημένο σε δέκα τέσσερα εκατομμύρια τριακόσιες ενενήντα μία χιλιάδες (14.391.000) ανώνυμες κοινές με ψήφο μετοχές, ονομαστικής αξίας τριάντα λεπτών (0,30) ευρώ της κάθε μίας.
Με την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της 27.04.2006 οι μετοχές της εταιρείας μετατράπηκαν από ανώνυμες σε ονομαστικές.
Με την απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 15.12.2006 το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά το ποσό των 575.640,00 ευρώ με κεφαλαιοποίηση μέρους του υπολοίπου του λογαριασμού «Κέρδη εις Νέο» όπως αυτό εμφανίζεται στις εγκεκριμένες και συνταγμένες σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης οικονομικές καταστάσεις της 31.12.2005, η οποία υλοποιήθηκε με αύξηση της ονομαστικής αξίας του συνόλου των μετοχών από 0,30 ευρώ σε 0,34 ευρώ. Το μετοχικό κεφάλαιο μετά την αύξηση ανήλθε σε τέσσερα εκατομμύρια οκτακόσιες ενενήντα δύο χιλιάδες εννιακόσια σαράντα (4.892.940) ευρώ, διηρημένο σε δέκα τέσσερα εκατομμύρια τριακόσιες ενενήντα μία χιλιάδες (14.391.000) ονομαστικές κοινές με ψήφο μετοχές, ονομαστικής αξίας τριάντα τεσσάρων λεπτών (0,34) ευρώ της κάθε μίας.
Με την απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 05.06.2009 το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά ποσό ενός εκατομμυρίου διακοσίων ενενήντα πέντε χιλιάδων εκατόν ογδόντα εννέα ευρώ και ογδόντα οκτώ λεπτά (1.295.189,88), με επανεπένδυση του υπολοίπου μερίσματος της χρήσης 2008, μετά την αφαίρεση του 50% του συνολικού εγκεκριμένου μερίσματος, που κατεβλήθη μετρητοίς. Η αύξηση αυτή πραγματοποιήθηκε με την έκδοση τριών εκατομμυρίων οκτακοσίων εννέα χιλιάδων τριακοσίων ογδόντα δύο (3.809.382) νέων ονομαστικών κοινών με ψήφο μετοχών, ονομαστικής αξίας τριάντα τεσσάρων λεπτών (0,34) ευρώ, της κάθε μίας. Το μετοχικό κεφάλαιο μετά την αύξηση ανήλθε σε έξι εκατομμύρια εκατόν ογδόντα οκτώ χιλιάδες εκατόν είκοσι εννέα ευρώ και ογδόντα οκτώ λεπτά (6.188.129,88), διηρημένο σε δέκα οκτώ εκατομμύρια διακόσιες χιλιάδες τριακόσιες ενενήντα δύο (18.200.382) ονομαστικές κοινές με ψήφο μετοχές ονομαστικής αξίας τριάντα τεσσάρων λεπτών (0,34) ευρώ της κάθε μίας.

Με την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της 08.07.2009 πιστοποιήθηκε η καταβολή, εκ της ως άνω αυξήσεως, μόνο του ποσού των εκατό χιλιάδων εκατόν εβδομήντα ευρώ και ογδόντα λεπτών (100.170,80 ευρώ) που αντιστοιχεί σε διακόσιες ενενήντα τέσσερεις χιλιάδες εξακόσιες είκοσι (294.620) μετοχές, ονομαστικής αξίας τριάντα τεσσάρων λεπτών (0,34) εκάστης, ενώ η διαφορά υπέρ το άρτιο ανήλθε στο ποσό των εξακοσίων δεκαπέντε χιλιάδων επτακοσίων πενήντα πέντε ευρώ και ογδόντα λεπτών (615.755,80 ευρώ).
Με την απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 04.06.2010 το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά ποσό ενός εκατομμυρίου εκατόν ογδόντα εννέα χιλιάδων πεντακόσιων τριάντα πέντε ευρώ και είκοσι δύο λεπτών (1.189.535,22 ευρώ), με επανεπένδυση του υπολοίπου μερίσματος της χρήσης 2009, μετά την αφαίρεση του 50% του συνολικού εγκεκριμένου μερίσματος, που κατεβλήθη μετρητοίς, με την έκδοση τριών εκατομμυρίων τετρακοσίων ενενήντα οκτώ χιλιάδων εξακοσίων τριάντα τριών (3.498.633) νέων ονομαστικών κοινών με ψήφο μετοχών, ονομαστικής αξίας τριάντα τεσσάρων λεπτών (0,34) ευρώ, της κάθε μίας. Το μετοχικό κεφάλαιο μετά την αύξηση ανήλθε σε έξι εκατομμύρια εκατόν ογδόντα δύο χιλιάδες εξακόσια σαράντα έξι ευρώ και δύο λεπτά (6.182.646,02 ευρώ), διηρημένο σε δέκα οκτώ εκατομμύρια εκατόν ογδόντα τέσσερις χιλιάδες διακόσιες πενήντα τρεις (18.184.253) ονομαστικές κοινές με ψήφο μετοχές ονομαστικής αξίας τριάντα τεσσάρων λεπτών (0,34) ευρώ της κάθε μίας. Παράλληλα, εξουσιοδοτήθηκε το Διοικητικό Συμβούλιο, σε περίπτωση μερικής κάλυψης της αύξησης, να προσαρμόσει το παρόν άρθρο του Καταστατικού έτσι ώστε να προσδιορίζεται το ποσό του κεφαλαίου, όπως προέκυψε μετά τη μερική κάλυψη.
Με την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της 08.07.2010 πιστοποιήθηκε η καταβολή, εκ της ως άνω αυξήσεως, μόνο του ποσού των ενενήντα πέντε χιλιάδων εννιακοσίων εννέα ευρώ και ενενήντα δύο λεπτών (95.909,92 ευρώ) που αντιστοιχεί σε διακόσιες ογδόντα δύο χιλιάδες και ογδόντα οκτώ (282.088) μετοχές, ονομαστικής αξίας τριάντα τεσσάρων λεπτών (0,34) εκάστης, ενώ η διαφορά υπέρ το άρτιο ανήλθε στο ποσό των τετρακοσίων ενενήντα έξι χιλιάδων τετρακοσίων εβδομήντα τεσσάρων ευρώ και ογδόντα οκτώ λεπτών (496.474,88).
Κατόπιν τούτου το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανήλθε πέντε εκατομμύρια ογδόντα εννέα χιλιάδες είκοσι ευρώ και εβδομήντα δύο λεπτά (5.089.020,72), διηρημένο σε δέκα τέσσερα εκατομμύρια εννιακόσιες εξήντα επτά χιλιάδες επτακόσιες οκτώ (14.967.708) ονομαστικές κοινές με ψήφο μετοχές ονομαστικής αξίας τριάντα τεσσάρων λεπτών (0,34) ευρώ της κάθε μίας.
Με την απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 10.06.2011 το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά ποσό πεντακοσίων τριάντα δύο χιλιάδων εκατόν ενός ευρώ και εβδομήντα λεπτών (532.101,70 ευρώ), με επανεπένδυση του υπολοίπου μερίσματος της χρήσης 2010, μετά την αφαίρεση του 50% του συνολικού εγκεκριμένου μερίσματος, που κατεβλήθη μετρητοίς, με την έκδοση ενός εκατομμυρίου πεντακοσίων εξήντα πέντε χιλιάδων και πέντε (1.565.005) νέων ονομαστικών κοινών με ψήφο μετοχών, ονομαστικής αξίας τριάντα τεσσάρων λεπτών (0,34) ευρώ, της κάθε μίας. Το μετοχικό κεφάλαιο μετά την αύξηση ανήλθε σε πέντε εκατομμύρια εξακόσιες είκοσι μία χιλιάδες εκατόν είκοσι δύο ευρώ και σαράντα δύο λεπτά. (5.621.122,42 ευρώ), διηρημένο σε δεκαέξι εκατομμύρια πεντακόσιες τριάντα δύο χιλιάδες επτακόσιες δεκατρείς (16.532.713) ονομαστικές κοινές με ψήφο μετοχές ονομαστικής αξίας τριάντα τεσσάρων λεπτών (0,34) ευρώ της κάθε μίας. Παράλληλα, εξουσιοδοτήθηκε το Διοικητικό Συμβούλιο, σε περίπτωση μερικής κάλυψης της αύξησης, να προσαρμόσει το παρόν άρθρο του Καταστατικού έτσι ώστε να προσδιορίζεται τοποσό του κεφαλαίου, όπως προέκυψε μετά τη μερική κάλυψη.
Με την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της 18.07.2011 πιστοποιήθηκε η καταβολή, εκ της ως άνω αυξήσεως, μόνο του ποσού των εξήντα χιλιάδων επτακοσίων πενήντα έξι ευρώ και εξήντα τεσσάρων λεπτών (60.756,64 ευρώ). ευρώ που αντιστοιχεί σε εκατόν εβδομήντα οκτώ χιλιάδες εξακόσιες ενενήντα έξι (178.696), ονομαστικής αξίας τριάντα τεσσάρων λεπτών (0,34) εκάστης, ενώ η διαφορά υπέρ το άρτιο ανήλθε στο ποσό των διακοσίων σαράντα οχτώ χιλιάδων τριακοσίων ογδόντα επτά ευρώ και σαράντα τεσσάρων λεπτών (248.387,44 ευρώ).
Κατόπιν τούτου το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανήλθε σε πέντε εκατομμύρια εκατόν σαράντα εννέα χιλιάδες επτακόσια εβδομήντα επτά ευρώ και τριάντα έξι λεπτά (5.149.777,36), διηρημένο σε δεκαπέντε εκατομμύρια εκατόν σαράντα έξι χιλιάδες τετρακόσιες τέσσερις (15.146.404) ονομαστικές κοινές με ψήφο μετοχές ονομαστικής αξίας τριάντα τεσσάρων λεπτών (0,34) ευρώ της κάθε μίας.
Με την απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 17.06.2014 το μετοχικό κεφάλαιο μειώθηκε κατά ποσό ευρώ τριακοσίων εβδομήντα δύο χιλιάδων τετρακοσίων σαράντα επτά ευρώ και είκοσι δύο λεπτών (372.447,22 ευρώ) λόγω ακύρωσης ενός εκατομμυρίου ενενήντα πέντε χιλιάδων τετρακοσίων τριάντα τριών (1.095.433) κοινών ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας τριάντα τεσσάρων λεπτών (0,34) ευρώ της κάθε μίας.

3. Κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της εταιρείας ή εντός πενταετίας από την σχετική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα με απόφασή του, που θα ληφθεί , με πλειoψηφία τωv δύo τρίτωv (2/3) τoυ συvόλoυ τωv μελώv τoυ vα αυξάvει τo μετoχικό κεφάλαιo με τηv έκδoση vέωv μετoχώv. Τo πoσό τωv αυξήσεωv δε μπoρεί vα υπερβεί τo πoσό τoυ μετoχικoύ κεφαλαίoυ πoυ έχει καταβληθεί κατά τηv ημερoμηvία λήψης της σχετικής απόφασης από τη Γεvική Συvέλευση.
Η παραπάvω εξoυσία τoυ Διoικητικoύ Συμβoυλίoυ μπoρεί vα αvαvεώvεται από τη Γεvική Συvέλευση για χρovικό διάστημα πoυ δεv υπερβαίvει τα πέvτε έτη για κάθε αvαvέωση.
4. Εάv τα απoθεματικά της εταιρείας υπερβαίvoυv τo έvα τέταρτο (1/4) τoυ καταβλημέvoυ μετoχικoύ κεφαλαίoυ, τότε απαιτείται πάvτα απόφαση της Γεvικής Συvέλευσης με τηv απαρτία και πλειoψηφία των άρθρων 29§ 3 & 4 και 31§2 του κν 2190/1920.
5. Οι αυξήσεις τoυ κεφαλαίoυ πoυ απoφασίζovται σύμφωvα με την παρ. 3 τoυ άρθρoυ αυτoύ δεv απoτελoύv τρoπoπoίηση τoυ καταστατικoύ.»Ν. Κηφισιά, 19 Ιουνίου 2014

 

Η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί Cookies.

Αν συνεχίσετε με αυτόν τον περιηγητή, τότε συμφωνείτε στην χρήση τους.

Το καταλαβαίνω