Ανακοίνωση για την ακύρωση μετοχών(11.07.2014)

ΕΛΤΡΑΚ Α.Ε.
ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ & ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ & ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ & ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


ΑΡ.Μ.Α.Ε. 7922/06/Β/86/52
Γ.Ε.ΜΗ. 341201000


Ανακοίνωση για την ακύρωση μετοχών της ΕΛΤΡΑΚ Α.Ε.

Η εταιρεία ΕΛΤΡΑΚ Α.Ε. ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας, που πραγματοποιήθηκε στις 17/06/2014, αποφάσισε, μεταξύ άλλων θεμάτων, την μείωση του μετοχικού της κεφαλαίου κατά 372.447,22 Ευρώ, με μείωση του συνολικού αριθμού των μετοχών από 15.146.404 σε 14.050.971 κοινές ονομαστικές μετοχές, λόγω ακύρωσης ιδίων μετοχών, σύμφωνα με το άρθρο 16 του Κ.Ν. 2190/1920.

Οι ως άνω 1.095.433 μετοχές αγοράσθηκαν κατά το διάστημα 14/6/2006 - 26/05/2014, σε εκτέλεση απόφασης της από 27/4/2006 Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρίας, όπως αυτή ανανεώθηκε από τις Γενικές Συνελεύσεις της 18/05/2007, 20/02/2008, 05/06/2009, 10/06/2011, και 12/6/2013. Μετά την ως άνω μείωση, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ανέρχεται πλέον σε 4.777.330,14 Ευρώ, διαιρούμενο σε 14.050.971 κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας μετοχής 0,34 Ευρώ εκάστης.

Την 27/06/2014 καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιριών η υπ’ αριθμ. Κ2 - 3177/ 27-6-2014 (ΑΔΑ : 7ΙΑΝΦ-Η9Λ) απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση του σχετικού άρθρου του Καταστατικού της εταιρίας. Το Διοικητικό Συμβούλιο του Χ.Α. στη Συνεδρίασή του της 10/07/2014, ενημερώθηκε για την εν λόγω μείωση του μετοχικού κεφαλαίου λόγω ακύρωσης των μετοχών της εταιρίας.

Κατόπιν των ανωτέρω, με απόφαση της εταιρίας ορίζεται ότι, από την 16/07/2014 παύει η διαπραγμάτευση στο Χ.Α. των 1.095.433 μετοχών οι οποίες ακυρώνονται.


Για περισσότερες πληροφορίες οι κ.κ. μέτοχοι να απευθύνονται στο Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων της εταιρείας (τηλ. 210-8196800, κ. Φ. Δουκέρης).

Ν. Κηφισιά, 11 Ιουλίου 2014

Η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί Cookies.

Αν συνεχίσετε με αυτόν τον περιηγητή, τότε συμφωνείτε στην χρήση τους.

Το καταλαβαίνω