Έντυπο Παροχής Πληροφοριών σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ.1 περ.δ του ν.3401/2005 (09.06.2009)

Έντυπο Παροχής Πληροφοριών
 
Σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ. 1 περ. δ’ του ν. 3401/2005 για την καταβολή του μερίσματος της χρήσης 2008 υπό μορφή διάθεσης μετοχών της ίδιας κατηγορίας με εκείνες για τις οποίες καταβάλλεται το μέρισμα
Ημερομηνία έκδοσης: 9.6.2009
 
Η ΕΛΤΡΑΚ Α.Ε., σχετικά με την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου μέχρι ποσού 1.295.190 ευρώ, με έκδοση μέχρι 3.809.382 νέων μετοχών, που συντελείται με καταβολή μετρητών μέσω επανεπένδυσης ποσού έως 50% του μερίσματος της χρήσης 2008, η οποία αποφασίστηκε από την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 5ης Ιουνίου 2009, πληροφορεί το κοινό, σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ. 1 περ. δ’ του ν. 3401/2005, για τα ακόλουθα:
 
Η Εταιρεία, έχοντας στόχο να ισχυροποιήσει τη σχέση της με τους μετόχους της, αποφάσισε να παράσχει σε αυτούς τη δυνατότητα να λάβουν το ως άνω μέρος του μερίσματος της χρήσης 2008 (η διανομή του οποίου αποφασίστηκε από την  Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 5ης Ιουνίου 2009), κατά τη διακριτική τους ευχέρεια, υπό μορφή μετοχών της Εταιρείας  αντί σε μετρητά, ως ακολούθως:
 
  • Δικαίωμα να λάβουν έως 50% του μερίσματος είτε υπό μορφή μετοχών είτε σε μετρητά έχουν οι δικαιούχοι του μερίσματος και συγκεκριμένα οι μέτοχοι της Εταιρείας που θα είναι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Σ.Α.Τ. της Παρασκευής 26  Ιουνίου 2009 (record date), ενώ από την Τετάρτη 24 Ιουνίου 2009 οι μετοχές θα διαπραγματεύονται χωρίς το δικαίωμα λήψης του μερίσματος χρήσης 2008.
 
  • Οι μέτοχοι μπορούν να επιλέξουν τη λήψη του ως άνω μέρους του μερίσματος υπό μορφή μετοχών της Εταιρείας (αντί σε μετρητά), είτε εν όλω είτε εν μέρει, στο διάστημα από 09.06.2009 έως και 23.06.2009, εφόσον είναι δικαιούχοι του μερίσματος αυτού, υποβάλλοντας σχετική έγγραφη δήλωση στο χειριστή τους.
 
  • Κλάσματα μετοχής δε θα εκδοθούν και γι’ αυτό η επανεπένδυση του μερίσματος θα γίνει κατά ποσό που να οδηγεί σε ακέραιο αριθμό μετοχών. Τυχόν υπόλοιπο ποσό μερίσματος κάθε μετόχου, που οδηγεί σε κλάσμα μετοχής, θα καταβληθεί στο μέτοχο σε μετρητά κατά την ημέρα πληρωμής του μερίσματος.
 
  • Εφόσον οι μέτοχοι επιλέξουν τη λήψη μετοχών θα αυξηθεί αντιστοίχως το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας και θα εκδοθούν νέες μετοχές, οι οποίες θα δοθούν στους μετόχους που θα επιλέξουν αυτή τη δυνατότητα. Οι νέες μετοχές θα είναι άυλες, ονοματικές, κοινές με ψήφο και θα δικαιούνται να συμμετάσχουν σε οποιαδήποτε επόμενη καταβολή μερίσματος. Η συνολική υπέρ το άρτιον αξία των μετοχών αυτών θα αχθεί στο λογαριασμό «Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο».
 
  • Οι νέες μετοχές θα εκδοθούν με τιμή ίση με το μέσο όρο της χρηματιστηριακής τιμής κλεισίματος της μετοχής κατά τις πρώτες τρεις (3) ημέρες κατά τις οποίες η μετοχή θα διαπραγματεύεται χωρίς δικαίωμα στο μέρισμα (δηλαδή από 24.06.09 έως και 26.06.09), μειωμένη κατά ποσοστό 10%.
 
  • Οι νέες μετοχές δεν επιβαρύνονται με έξοδα συναλλαγών.
 
  • Τα μερίσματα, ανεξαρτήτως αν καταβάλλονται σε μετρητά ή υπό μορφή μετοχών, υπόκεινται σε παρακράτηση φόρου 10%, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 18 του νόμου 3697/2008 (ΦΕΚ Α’ 194/25.09.2008).
 
Συνεπεία της ανωτέρω αυξήσεως, θα τροποποιηθεί το άρθρο 5 του καταστατικού της Εταιρείας, ώστε να περιλάβει και τις μεταβολές του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας και του αριθμού των μετοχών της, που συνεπάγεται η αύξηση αυτή. Σε περίπτωση μερικής επανεπένδυσης του μερίσματος και επομένως μερικής κάλυψης της αύξησης, το Διοικητικό Συμβούλιο θα προσαρμόσει, με την απόφαση του για την πιστοποίηση της καταβολής, το άρθρο 5 του καταστατικού, έτσι ώστε να προσδιορίζεται το ποσό του κεφαλαίου, όπως θα προκύψει μετά τη μερική κάλυψη.
 
Τέλος, διευκρινίζεται ότι όσοι μέτοχοι δεν ασκήσουν, είτε εν όλω είτε εν μέρει, το δικαίωμά τους για επένδυση του μερίσματος σε μετοχές της Εταιρείας και συνεπώς δε θα συμμετάσχουν στην ανωτέρω αύξηση μετοχικού κεφαλαίου, θα λάβουν το σύνολο ή το υπόλοιπο (αντιστοίχως) του μερίσματος σε μετρητά, από την ημερομηνία πληρωμής του, δηλαδή από την 2α Ιουλίου 2009 και εφεξής, με τον τρόπο που θα ανακοινωθεί από την Εταιρεία εντός των προσεχών ημερών όταν οριστικοποιηθεί η σχετική σύμβαση με την πληρώτρια τράπεζα.
 
Υπεύθυνος για τη σύνταξη του εντύπου παροχής πληροφοριών και την ακρίβεια του περιεχομένου είναι ο κ. Φραγκίσκος Δουκέρης, Οικονομικός Διευθυντής.
 
Το παρόν πληροφοριακό σημείωμα μπορούν να προμηθεύονται οι ενδιαφερόμενοι από τα γραφεία της εταιρείας, οδός Θηβαίδος 25 και Κορνηλίου Ν. Κηφισιά, Τ.Κ. 145 64, και σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα της εταιρείας www.eltrak.gr . Οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν περισσότερες πληροφορίες μπορούν να απευθύνονται τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στα ανωτέρω γραφεία της εταιρείας, τηλ 210 8196 840, κα Μυλωνά.
 
 
 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΤΡΑΚ Α.Ε.
 
 
 
 
Φ. Δουκέρης               Χ.Χατζηδάκις

Η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί Cookies.

Αν συνεχίσετε με αυτόν τον περιηγητή, τότε συμφωνείτε στην χρήση τους.

Το καταλαβαίνω