Πληρωμή Μερίσματος Χρήσης 2008 (11.06.09)


ΕΛΤΡΑΚ Α.Ε.
ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ & ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ & ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ & ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΑΡ.Μ.Α.Ε. 7922/06/Β/86/52

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΠΛΗΡΩΜΗ ΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2008

Η Εταιρεία ΕΛΤΡΑΚ Α.Ε. ανακοινώνει ότι η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων, της 5ης Ιουνίου 2009, αποφάσισε την καταβολή μερίσματος για την χρήση 2008, ποσού 0,200 ευρώ ανά μετοχή.
Το ποσό του μερίσματος, που ενέκρινε η Τακτική Γενική Συνέλευση, δηλαδή 0,200 ευρώ ανά μετοχή, θα προσαυξηθεί με το μέρισμα που αντιστοιχεί στις 378.137 ίδιες μετοχές που κατέχει η εταιρεία, ήτοι 0,005 ευρώ ανά μετοχή και έτσι το συνολικό ποσό του καταβλητέου μερίσματος θα ανέλθει ανά μετοχή σε 0,205 ευρώ ενώ το συνολικό διανεμόμενο μέρισμα παραμένει σε 2.878.200 ευρώ. Μετά την παρακράτηση φόρου μερισμάτων ποσοστού 10%, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 18 του Νόμου 3697/2008 (ΦΕΚ Α’ 194/25.09.2008), το καθαρό πληρωτέο μέρισμα ανέρχεται σε 0,185 ευρώ ανά μετοχή.
Επισημαίνεται, ότι η ως άνω Τακτική Γενική Συνέλευση χορήγησε δικαίωμα στους μετόχους να συμμετάσχουν σε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου με επανεπένδυση ποσοστού έως 50% του μερίσματος που δικαιούνται.
Δικαιούχοι του μερίσματος είναι οι μέτοχοι της Εταιρείας που είναι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Σ.Α.Τ.της Παρασκευή 26 Ιουνίου 2009 (record date) για την ΕΛΤΡΑΚ Α.Ε. Από την Τετάρτη 24 Ιουνίου 2009 οι μετοχές θα διαπραγματεύονται χωρίς το δικαίωμα λήψης του μερίσματος χρήσης 2008.
Το μέρισμα θα καταβληθεί από την Πέμπτη 2 Ιουλίου 2009 μέχρι Παρασκευή 2 Ιουλίου 2010 από την πληρώτρια Τράπεζα ALPHA BANK ως ακολούθως:
1. Μέσω των χειριστών των δικαιούχων στο Σ.Α.Τ. σύμφωνα με όσα ορίζονται στην ενότητα 4.1.3.4 του Κανονισμού του Χ.Α. και στο άρθρο 39 του Κανονισμού του Κ.Α.Α.
2. Μέσω του δικτύου των καταστημάτων της Τράπεζας ALPHA BANK για όσους εκ των μετόχων έχουν ζητήσει εξαίρεση από τον χειριστή τους στο Σ.Α.Τ. ή έχουν τις μετοχές τους στον ειδικό λογαριασμό της Μερίδας τους ή δεν έχουν παράσχει τη σχετική εξουσιοδότηση στους χειριστές Σ.Α.Τ. (τουλάχιστον πέντε εργάσιμες ημέρες πριν από την ημερομηνία πληρωμής του μερίσματος με σχετική επιστολή τους στο Κ.Α.Α).
3. Για όσους εκ των μετόχων δεν καταστεί δυνατή, για διάφορους λόγους, η πίστωση μέσω των χειριστών τους, θα είναι δυνατή η είσπραξη του μερίσματος μέσω του δικτύου καταστημάτων της Τράπεζας ALPHA BANK από την Πέμπτη 9 Ιουλίου 2009.
Η είσπραξη του μερίσματος για τις περιπτώσεις 2 και 3 θα γίνεται απ’ ευθείας στο μέτοχο, με την επίδειξη του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας και την προσκόμιση της εκτύπωσης των στοιχείων Σ.Α.Τ.. Θα είναι δυνατή η είσπραξη του μερίσματος από τρίτο πρόσωπο, εφ΄ όσον προσκομίζεται εκτός των ανωτέρω και εξουσιοδότηση με τα πλήρη στοιχεία του δικαιούχου, θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής από Αστυνομική ή άλλη αρχή.
Μέ την πάροδο ενός (1) έτους από την ημερομηνία καταβολής του μερίσματος (δηλαδή από τις 3 Ιουλίου 2010) οι δικαιούχοι μερίσματος χρήσεως 2008 που δεν εισέπραξαν το μέρισμά τους θα μπορούν να το εισπράξουν μόνο από τα κετρικά γραφεία της εταιρείας, οδός Θηβαίδος 15 και Κορνηλίου Ν. Κηφισιά, τηλ 210 8196 840, κατά τις εργάσιμες ημέρες πλην Παρασκευής και ώρες 10:00 έως 13:00.
Μερίσματα τα οποία δεν θα εισπραχθούν εντός 5ετίας παραγράφονται υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου. 


Αθήνα, 11 Ιουνίου 2009
ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί Cookies.

Αν συνεχίσετε με αυτόν τον περιηγητή, τότε συμφωνείτε στην χρήση τους.

Το καταλαβαίνω