ΕΛΤΡΑΚ CAT

Πολιτική Περιβάλλοντος

Στην ΕΛΤΡΑΚ ΑΕ σκοπός μας είναι να παρέχουμε προϊόντα και υπηρεσίες που να ικανοποιούν τις ανάγκες και τις προσδοκίες των πελατών μας, των μετόχων της εταιρείας και τρίτων ενδιαφερόμενων μερών για διασφαλισμένη και σταθερή ποιότητα σε ένα πλαίσιο λειτουργίας που προστατεύει το περιβάλλον κι εξασφαλίζει τη συνεχή βελτίωση.

Διαβεβαιώνουμε ότι η λειτουργία μας ως Dealer κορυφαίων Οίκων, γίνεται πάντοτε σύμφωνα με τις αυστηρές προδιαγραφές περιβάλλοντος που θέτουμε ως εταιρεία, σύμφωνα με τις απαιτήσεις της Νομοθεσίας, των απαιτήσεων των Οίκων αντιπροσώπευσης και άλλων αναγνωρισμένων ενδιαφερόμενων μερών και σε συμμόρφωση με την τελευταία έκδοση του Προτύπου ISO 14001.

Οι βασικές αρχές Περιβάλλοντος για εμάς είναι οι εξής:

 • Η προστασία του περιβάλλοντος και η βελτίωση της περιβαλλοντικής απόδοσης μας αποτελεί πάντοτε προτεραιότητα σε όλες τις λειτουργίες μας και στη συνεχή προσπάθεια μας να ικανοποιήσουμε τις απαιτήσεις των πελατών μας και των άλλων ενδιαφερόμενων μερών που έχουν προσδοκίες από εμάς.
 • Στόχος μας είναι ο περιορισμός των αρνητικών περιβαλλοντικών επιπτώσεων των δραστηριοτήτων μας και η ενίσχυση των πρωτοβουλιών και των προγραμμάτων μας για την προστασία και βελτίωση του περιβάλλοντος.
 • Παρέχουμε προϊόντα και υπηρεσίες με υπεύθυνη τήρηση των διατάξεων των νόμων και των κανονισμών περιβάλλοντος καθώς και των ισχυόντων εσωτερικών κανονισμών της εταιρείας.
 • Η εμπειρία μας, οι μέθοδοί μας και η τεχνική μας κατάρτιση εγγυώνται την προστασία του περιβάλλοντος.
 • Μέσα από την εκπαίδευση και επιμόρφωση του προσωπικού της εταιρείας επιτυγχάνεται ένα υψηλό επίπεδο κατάρτισης και αναπτύσσεται μια υψηλή αντίληψη σε θέματα Περιβάλλοντος.
 • Αυτό το επίπεδο του προσωπικού μας αποτελεί την εγγύηση για την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών κατά την εκτέλεση των εργασιών και για τη βελτίωση της περιβαλλοντικής μας απόδοσης.

Στο πλαίσιο εφαρμογής του Συστήματος Ποιότητας θέτουμε και παρακολουθούμε συγκεκριμένους και μετρήσιμους στόχους περιβάλλοντος για να μπορούμε να βελτιωνόμαστε συνεχώς. Διαρκείς σκοποί για μας αποτελούν:

 • η συμμόρφωση προς τις απαιτήσεις της Νομοθεσίας
 • η αύξηση του βαθμού ικανοποίησης των πελατών μας και των υπόλοιπων ενδιαφερόμενων μερών σχετικά με την περιβαλλοντική επίδοση της εταιρείας
 • η βελτίωση των υποδομών μας και του υλικοτεχνικού εξοπλισμού μας
 • η εφαρμογή περιβαλλοντικά ορθών πρακτικών κατά το σχεδιασμό των δραστηριοτήτων μας
 • η αποφυγή περιβαλλοντικών συμβάντων
 • η περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση του προσωπικού και των συνεργατών μαςη συνεχής προσπάθεια για μείωση των αποβλήτων και τη μείωση της κατανάλωσης φυσικών πόρων κατά την υλοποίηση των δραστηριοτήτων μας.

Οι σκοποί αυτοί ανασκοπούνται σε προκαθορισμένα τακτικά διαστήματα από τη Διοίκηση της εταιρείας. Η Πολιτική Περιβάλλοντος αποτελεί Δέσμευση της Διοίκησης και ευθύνη όλου του προσωπικού και των συνεργατών που εργάζονται για λογαριασμό μας.

Η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί Cookies.

Αν συνεχίσετε με αυτόν τον περιηγητή, τότε συμφωνείτε στην χρήση τους.

Το καταλαβαίνω