Ανακοίνωση για αποτελέσματα φορολογικού ελέγχου (02.06.2015)

ΕΛΤΡΑΚ Α.Ε.
ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ & ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ & ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ & ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

 

ΑΡ.Μ.Α.Ε. 7922/06/Β/86/52
Γ.Ε.ΜΗ. 341201000


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ


Σύμφωνα με το άρθρο 4.1.3.1 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών και του άρθρου 10 παρ. 1 του Ν. 3340/2005, η ΕΛΤΡΑΚ Α.Ε. γνωστοποιεί στο επενδυτικό κοινό ότι ολοκληρώθηκε ο τακτικός φορολογικός έλεγχος των χρήσεων 2008 έως και 2009, της ΕΛΤΡΑΚ Α.Ε. Από τον έλεγχο προέκυψε φορολογική επιβάρυνση η οποία δεν επιβαρύνει τα αποτελέσματα της τρέχουσας χρήσης 2015, καθότι η εταιρεία είχε σχηματίσει επαρκή πρόβλεψη για τις ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις.