Αποφάσεις Τακτικής Γενικής Συνέλευσης (10.09.2018)

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

 

Στις 10 Σεπτεμβρίου 2018 συνήλθε στα γραφεία της ΕΛΤΡΑΚ Α.Ε. στη Ν. Κηφισιά, η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρίας.

 

Στη Γενική Συνέλευση παρέστησαν συνολικά 9 μέτοχοι, που είναι κύριοι συνολικά 10.567.333 μετοχών της εταιρίας επί συνόλου 14.050.971 κοινών ονομαστικών μετοχών αυτής, δηλαδή παρέστησαν μέτοχοι που είναι κύριοι του 75,21% του συνόλου των μετοχών της.

 

Η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση έλαβε τις παρακάτω αποφάσεις:

 

  1. Ενέκρινε τις οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 2017.
  2. Ενέκρινε τις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 2017.
  3. Ενέκρινε την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τις Οικονομικές Καταστάσεις και την εν γένει διαχείριση της εταιρίας για την χρήση 2017. 
  4. Ενέκρινε την μη διανομή μερίσματος και την καταβολή στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου αμοιβών προερχομένων από φορολογημένα κέρδη της χρήσεως. 
  5. Ενέκρινε τις αμοιβές και αποζημιώσεις που καταβλήθηκαν στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τις προσφερόμενες από αυτούς υπηρεσίες κατά τη διάρκεια της 35ης Εταιρικής χρήσης (1.1.2017-31.12.2017), αμοιβών προερχομένων από φορολογημένα κέρδη της χρήσεως ως προαναφέρθηκε και καθόρισε ανώτατα όρια αμοιβών και αποζημιώσεων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2018. 
  6. Εξέλεξε την εταιρία Ορκωτών Ελεγκτών Grant Thornton για τον έλεγχο της χρήσης 2018 και καθόρισε την αμοιβή τους. 
  7. Ενέκρινε την παροχή άδειας, κατ’ άρθρο 23α κ.ν. 2190/1920, για τις συμβάσεις εργασίας της Εταιρείας με μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου . 
  8. Διάφορα θέματα – Ανακοινώσεις.

        Ανακοινώθηκε στους μετόχους ότι είναι υπό σκέψη η σύσταση επιτροπής στρατηγικού σχεδιασμού.

 

 

      

Το Διοικητικό Συμβούλιο

της ΕΛΤΡΑΚ Α.Ε.